די געטרייע וואלונטירן פון PNF
 קומען ארויס מיט א
מאכטפולע פרעזענטאציע

וועלכע געבט קלארע אנווייזונגען און נוצבארע טיפ'ס וויאזוי זיך
אומצוגיין מיט יעדן פרט אינעם נעטפרי סיסטעם, אנגעהויבן מיטן אינסטאלירן דעם פילטער, ביז יעדע טוּל וויאזוי זיך צו קענען
באנוצן דערמיט אויף די באקוועמסטע פארנעם

צו דאונלאודען די פרעזענטאציע קלויבט פון די אפציע'ס

אינהאלטסרייכע בראשור וואס שילדערט די טרוקענע מציאות ארום אינטערנעט באנוץ ״מיט״ א פילטער אין פארגלייך צו נעט פרי, באגלייט מיט פילע עדות׳ער פון צופרידענע נעט פרי באניצער אין אמעריקא.

brochure image

ווי איר זעהט אליין, איז אריין גאר אסאך צייט, כח, און געלט, ארויסצוקומען און אויפוואכן כלל ישראל. מיט אייער הילף וועלן מיר בעז"ה ממשיך זיין מיט די געוואלדיגע פעולות.